ستون فقرات :
بدن ماهي بر روي چارچوب بدنه ساختماني اصلي ساخته شده است كه از جلو به جمجمه و از پشت به دم ماهي متصل شده است.
ستون فقرات از مهره هاي بسياري ساخته شده كه جايگاه آنها تهي است كه بوسيله طناب پشتي ظريفي حمايت ميشوند.

طناب پشتي :
مغز با اعضاء ديگر بدن در ارتباط است و اطلاعات حسي را از بدن به مغز و همچنين راهنمائي هايي را از مفز به نقاط ديگر بدن منتشر ميكند.
مغز :
مركز كنترل ماهي جايي است كه وظايف اتوماتيك بدن ( همانند تنفس ) و رفتارهاي زيادتري در آن اتفاق مي افتد و تمامي اطلاعات حسي نيز در اين مكان انجام ميشود.
خط جانبي :
يكي از اندامهاي حسي اوليه ماهي است، نوسانهاي زيرآب را مشخص ميكند و توانايي تعيين جهت را از منابع ديگر دارد.
كيسه شنا :
اندام تعادلي تهي است كه از گاز پر شده و به ماهي اجازه ميدهد كه انرژي را بوسيله خاصيت شناوري در آب نگهداري كند.
ماهي احتياج دارد بعضي چيزها را از عمق زياد آب شكار كند براي اين كار مجبور است هوا را از كيسه شنا آزاد كند قبل از اينكه آنها ( شكار ) بتوانند رها شوند و به عمق آب برگردند و اين به علت اختلافي است كه فشار اتمسفر در سطح آب دارد.
انواعي از ماهي كه كيسه شنا ندارند اگر ايستاده شنا كنند به ته آب سقوط ميكنند.